Miếng lắp đặt ống thép luồn dây điện MLDA

Miếng lắp đặt ống thép luồn dây điện MLDA
Miếng lắp đặt ống luồn dây điện cho máng lưới Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): MLDA (Miếng lắp đặt ống thép luồn dây điện) – Pipe Board (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng: Sử dụng nối ống thép luồn dây điện phi 20mm, 25mm, 32mm

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành