Tay đỡ máng lưới CWB

Tay đỡ máng lưới CWB
Tay đỡ máng lưới Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): CWB (Tay đỡ máng lưới Nano Phước Thành) – Wire Mesh Cable Tray Fittings

Công dụng: Tay đỡ máng lưới (Cantilever wall bracket) sử dụng treo máng cáp lưới trên tường nằm ngang, có thể sử dụng tải nặng.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành