Miếng dẫn hướng máng lưới MDL

Miếng dẫn hướng máng lưới MDL
Miếng dẫn hướng máng lưới Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): MDL – Cable Guider (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng: Miếng dẫn máng lưới được sử dụng để nối giữa máng cáp dạng lưới với thiết bị

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành