Thanh chia cáp dùng cho máng lưới DVR

Thanh chia cáp dùng cho máng lưới DVR
Thanh chia cáp dùng cho máng lưới Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): DVR – Wire Mesh Cable Tray Fittings

Công dụng: Thanh chia cáp (divider) dùng để chia máng cáp dạng lưới làm 2 đường dẫn chứa cáp điện

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành